Spolek Oponent

„Jde nám o rozumnou ochranu přírody. Používáme k tomu slovo jako základní nástroj.”

Stanovy spolku OPONENT, z. s.

Čl. 1
Název a sídlo

Název spolku je OPONENT, z. s. (dále jen „spolek“).

Sídlo spolku je na adrese Cheb, Blanická 166/20, PSČ 350 02.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je samosprávným, dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým svazkem občanů a právnických osob, které spojuje zájem o trvale udržitelný rozvoj České republiky. Spolek je právnickou osobou s celostátní působností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 3
Základní účel spolku

Základním účelem spolku je zejména:

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

Hlavní činnosti, které nebudou prováděny za úplatu:

Vedlejší činnosti, které mají charakter výdělečné činnosti:

Čl. 5
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.
 2. Člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání členské schůze;
  • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
  • podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
  • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o tom, že odstupuje ze spolku a jeho orgánů;
  • úmrtím člena spolku;
  • zánikem spolku;
  • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
 5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6
Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Dozorčí rada
 1. Členská schůze
  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
   • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov;
   • zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala;
   • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem;
   • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok;
   • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období;
   • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena;
   • zvolila čestné členy spolku;
   • rozhodla o zániku spolku.
  2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.
 2. Výbor
  1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
  2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
 3. Dozorčí rada
  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
  2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 7
Pobočné spolky

Spolek nezřizuje žádný pobočný spolek ani jinou organizační jednotku spolku.

Čl. 8
Jednání za spolek

Za spolek jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně.

Čl. 9
Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.
 3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku (čl. 3). Příjmy z neziskové činnosti jsou chápány v souladu s článkem 4 těchto stanov jako příjmy z činností vedlejších, a budou sloužit k zabezpečení činností hlavních.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

V Chebu dne 27. 11. 2014

Náhled tisku Vytisknout Nahoru

2008 – 2015 © OPONENT o.s. | Prohlášení o přístupnosti | Webdesign › Triakis